Algemene Voorwaarden van PaardEnRuiterGoed, gevestigd te Epe

Versie geldig vanaf 29 december 2014

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van PaardEnRuiterGoed en op iedere tussen

PaardEnRuiterGoed en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder

toegankelijk en opgenomen op de internetsite van PaardEnRuiterGoed. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk

exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord

gaat. PaardEnRuiterGoed behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het

verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van

derden niet door PaardEnRuiterGoed erkend.

1.4 PaardEnRuiterGoed garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in

het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal PaardEnRuiterGoed bestellingen tenminste binnen 30 dagen

uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders

overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is

om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan

ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht

de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van PaardEnRuiterGoed zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door

PaardEnRuiterGoed geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het

rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot

levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen

rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk

maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten

wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW),

heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder

opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De

afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na

ontvangst schriftelijk melding te maken bij PaardEnRuiterGoed. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14

dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product

slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van

het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen

14 dagen na herroeping aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en

duidelijke instructies.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een

duidelijk gespecifieerd bewijs van postbezorging. Een enkel verzendnummer zonder referentie naar de inhoud van

de retourzending is niet voldoende. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking

(inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer

zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt PaardEnRuiterGoed zicht het recht

om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt

PaardEnRuiterGoed binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van

retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg

voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel

berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een

deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald.

Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden

nimmer gerestitueerd. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de

afnemer.

4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:

· dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is

begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard

dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

· goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de

leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

· goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk

persoonlijk karakter hebben

· produkten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).

· verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden

en waarvan de verzegeling na levering is verbroken

· verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken

· voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die

snel kunnen bederven of verouderen

· de levering van losse kranten en tijdschriften

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij PaardEnRuiterGoed, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand

van PaardEnRuiterGoed. PaardEnRuiterGoed houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet

verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 PaardEnRuiterGoed respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een

vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 PaardEnRuiterGoed maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf

van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod

vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de

totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en

vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de

ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over

te gaan tot terugzending aan PaardEnRuiterGoed) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek

schriftelijk te melden aan PaardEnRuiterGoed. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele

verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke,

beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke,

doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door PaardEnRuiterGoed gegrond worden bevonden, zal PaardEnRuiterGoed de

geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van

PaardEnRuiterGoed bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar

keuze van PaardEnRuiterGoed) tot het maximale in het desbetreffende geval door de

aansprakelijkheidsverzekering van PaardEnRuiterGoed gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van

PaardEnRuiterGoed voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende

schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens

gederfde winst.

6.5 PaardEnRuiterGoed is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste

roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens PaardEnRuiterGoed in gebreke is; B) de afnemer

de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de

geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of

in strijd met de aanwijzingen van PaardEnRuiterGoed en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt PaardEnRuiterGoed zich het recht voor de

aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te

wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden PaardEnRuiterGoed slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn

bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van PaardEnRuiterGoed gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 PaardEnRuiterGoed kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen

dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen PaardEnRuiterGoed en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door

PaardEnRuiterGoed op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 PaardEnRuiterGoed behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te

accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na

vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen

van etiketten, etc. op de internetsite van PaardEnRuiterGoed gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en

kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 PaardEnRuiterGoed is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen

ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet

voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het

Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden

geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer,

nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van PaardEnRuiterGoed alsmede van hulppersonen, ziekte van

personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 PaardEnRuiterGoed behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en

is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van

de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is PaardEnRuiterGoed

gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien PaardEnRuiterGoed bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan,

of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare

deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk

contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 PaardEnRuiterGoed is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen, andere objecten of personen

ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking

en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door PaardEnRuiterGoed aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij

PaardEnRuiterGoed zolang de afnemer de vorderingen van PaardEnRuiterGoed uit hoofde van de overeenkomst of

eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te

verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de

afnemer de vorderingen van PaardEnRuiterGoed wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige

verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten,

een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door PaardEnRuiterGoed geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het

kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige

andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan PaardEnRuiterGoed of een door

PaardEnRuiterGoed aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin PaardEnRuiterGoed haar eigendomsrechten

wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar

mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen

vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht PaardEnRuiterGoed zo snel als redelijkerwijs verwacht mag

worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden

tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste

verzoek ter inzage te geven aan PaardEnRuiterGoed.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen PaardEnRuiterGoed en koper, welke niet in onderling

overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Gelderland kennis, tenzij

PaardEnRuiterGoed er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de

koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de

kantonrechter.